Ventilationsbesiktning - OVK

Inomhusmiljön i hushåll och offentliga lokaler som kontor och butiker i Stockholm har blivit klart bättre på senare, men fortfarande är inomhusluften i Stockholm på många håll undermålig. Dålig inomhusluft är ett stort problem både i bostäder och i miljöer där människor arbetar. Av Storstockholms många invånare är det tyvärr många som på grund av dålig inomhusluft får hälsoproblem eller presterar sämre. I Stockholm spenderar vi upp till 90 procent av vår tid inomhus och det är alltså oerhört viktigt att de inomhusmiljöer vi vistas inte är ohälsosamma.

Otillräcklig ventilation

Orsaken till att inomhusluften på många håll är dålig beror förstås på otillräcklig ventilation. Problemet med dålig ventilation är gammalt men det förekom så långt fram som på 90-talet att byggnader uppfördes utan att tillräcklig omsorg lades vid att dimensionera ventilationssystemet så att det räckte till. Mot bakgrund av detta beslutade Sveriges riksdag 1991 att ventilationssystemen i byggnader ska inspekteras i och med att det tas i bruk och sedan med jämna mellanrum. Denna typ av besiktning kallas OVK-besiktning. OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll. Beroende på vilket system som är installerat sker besiktning vart tredje eller vart sjätte år. Läs mer om OVK på: ventilationstockholm.nu.

Fastighetsägaren är ansvarig

Man är som fastighetsägare ansvarig för byggnadens inomhusklimat och att se till att ventilationssystemet besiktigas av en fackman. De firmor som erbjuder OVK-besiktning har speciellt certifierade besiktningsmän som har rätt att utföra besiktningar på olika nivåer. En N-certifierad besiktningsman får utföra besiktningar i byggnader med självdrag eller frånluft medan en K-certifierad OVK-kontrollant får utföra besiktning i alla typer av byggnader.

Hur går det till?

En OVK-besiktning går till så att besiktningsmannen utför mätningar vid alla ventilationspunkter och kollar luftflödet. Eventuella brister antecknas i ett protokoll. Vissa brister måste åtgärdas genast, efter max sex månader, andra räcker det om fastighetsägaren åtgärdat innan nästa besiktning. Även om inga direkta fel påträffats kan OVK-kontrollanten ändå komma med förslag på hur ventilationen kan förbättras. Som fastighetsägare kan det vara bra att verka för att ventilationen är så bra som den bara kan bli. Finns utrymme för förbättringar är det i det långa loppet en investering att förbättra ventilationen.

Om inga fel påträffats i besiktningen får fastighetsägaren ett intyg på utförd OVK-kontroll. Detta intyg ska sättas upp väl synligt i trapphus eller entré. Ett kvitto på att ventilationen i byggnaden fungerar utan anmärkning.

Hitta rätt firma för OVK

Den fastighetsägare som vill ha en OVK-besiktning utförd ska vända sig till en VVS-firma eller en firma som specialiserat sig på OVK. I Stockholm finns en mängd firmor som erbjuder OVK och andra typer av tjänster inom ventilation. Det är viktigt att kontrollera att firman har besiktningsmän med certifikat för den typ av ventilationssystem som finns i huset. Om man funderar på ventilationen i huset eller har fått klagomål från boende kan det vara läge att låta utföra en OVK för att få tips på hur ventilationen kan förbättras.

7 Mar 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.