Vilken roll har en offentlig försvarare?

En offentlig försvarare är en advokat som biträder en misstänkt i ett brottsmål. Offentlig försvarare kallas ofta för försvarsadvokat. Den som är misstänkt för ett brott som anses vara såpass allvarligt att det kan ge fängelse, får i regel en offentlig försvarare utsedd åt sig av rätten. Den misstänkte kan, om han eller hon har rätt till offentlig försvarare, även själv utse en försvarsadvokat åt sig, och få denne bekostad av staten.

Det är alltid rätten som beslutar om en misstänkt har rätt till en offentlig försvarare. Den som är misstänkt för ett brott kan alltid begära att företrädas av en offentlig försvarare, även om polisen vid förhör hävdar att det är onödigt eller liknande. Det är aldrig polisen eller åklagaren som avgör vem som har rätt till offentlig försvarare och inte.

Alltid advokat?

I rättegångsbalken slås fast att den offentliga försvararen ska vara advokat. Det står dock även att om det finns särskilda skäl, kan även annan offentlig försvarare godtas. Personen måste dock ha dokumenterad kunskap och erfarenhet som gör honom eller henne lämplig som offentlig försvarare.

Vill man själv välja företrädare måste det inte vara en advokat, men det är vanligtvis en advokat eller jurist får en advokatbyrå inriktad på brottmål som anlitas.

Vad gör den offentliga försvararen?

Den offentliga försvararen har som enda uppgift att föra sin klients talan och att framföra bevis och bevis och vittnesmål som talar till den misstänktes fördel. Han eller hon kan närvara redan vid förhör hos polisen och ge sin klient råd och tips. Innan rättegången tar den offentliga försvararen del av förundersökningen och lägger upp en strategi för försvaret.

Det är alltid åklagarsidan som har bevisbördan i en rättegång. Det betyder att åklagaren är tvungen att ställa utom rimligt tvivel att den misstänkte har begått det aktuella brottet, genom bevis och vittnesmål. Den offentliga försvararen har som uppgift att ifrågasätta bevis, hålla egna utfrågningar av åklagarsidans vittnen samt även, om sådana finns, kalla in egna vittnen som kan vittna till den misstänktes fördel.

advokat handslag

Kostnader för offentlig försvarare

Staten betalar kostnaderna för den offentliga försvararen. Blir den misstänkte friad från anklagelserna betalar han eller hon ingenting, men vid en fällande dom måste den dömde oftast betala hela eller delar av kostnaderna själv. I regel görs i så fall en bedömning av den dömdes ekonomiska situation, som får ligga till grund för beslutet.

Ovanstående gäller oavsett om man blir företrädd av en offentlig försvarare, eller har valt att anlita en egen försvarsadvokat. Anser rätten att man inte har rätt till en offentlig försvarare, vilket oftast är fallet vid lindrigare brott som trafikförseelser och liknande, har man ändå rätt att företrädas av en försvarsadvokat, men man får bekosta dennes själv.

Försvarsadvokat med rätt inriktning

När man väljer försvarsadvokat bör man välja en person man känner förtroende för, och som man känner har den kunskap och erfarenhet som behövs i det aktuella målet. En advokat är oftast specialiserad inom ett eller ett par områden, exempelvis våldsbrott eller ekobrott. Man bör alltid välja en försvarsadvokat som är kunnig inom det område man står misstänkt inom.

21 Feb 2018

Välkommen

Här kan du läsa om ledarskap, vad som krävs för att bli en bra ledare och hur du kan förbättra resultatet genom teambuilding.